Yopokki Cup Box of 30s (120g)
Yopokki Cup Box of 30s (120g)
Yopokki Cup Box of 30s (120g)
Yopokki Cup Box of 30s (120g)
Yopokki Cup Box of 30s (120g)
Yopokki Cup Box of 30s (120g)

Yopokki Cup Box of 30s (120g)


- 30 Cups/ Box
- Good for 1 serving (120g) 
- Chewy and tasty (Topokki)
- easy cooking 3~4 minutes
- Room temp. storage
- 365 days shelf life

#TasteKorea #YopokkiPh